სხდომის დადგენილება
სხდომის დადგენილება

სხდომის დადგენილება


დადგენილება N01-06-02/64 სტუ-ის საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახურის მოდიფიცირებული დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/63 სტუ-ის პერსპექტიული განვითარების სამსახურის მოდიფიცირებული დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/62 „კომერციული და კერძო სამართლის ინსტიტუტის“ სახელწოდების ცვლილებისა და მისი დებულების ახალი რედაქციის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/61 „სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რისკის მართვის მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს“ დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/60 სტუ-ის სასწავლო (საფაკულტეტო) ადმინისტრირების, ეკონომიკურ საქმიანობის, სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების, საერთაშორისო და სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტების ხარჯთაღრიცხვებსა და, შესაბამისად, 2019 წლის დამტკიცებულ ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/59 სტუ-ის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატი) ახალი წევრების უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/58 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) წევრებისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/57 სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტთან „ბტ ტრენინგცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/56 სტუ-ის ფართობების იჯარით გაცემის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/55 მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლების საათობრივი ანაზღაურების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/54 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით გამოსაცხადებელი კონკურსისთვის დამატებითი პირობების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/53 სტუ-ს ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/52 სტუ-ს ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/51 სტუ-ს ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/50 სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტთან დიგიტალიზაციისა და კომპიუტერული მოდელირების სასწავლო, სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/49 სტუ-ს გაზმომარაგების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/48 სტუ-ს საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტთან კულტურის, ხელოვნების, ვიზუალური კომუნიკაციის სასწავლო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების შექმნის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/47 ჩამოწერის შედეგად მიღებული ჯართის განკარგვის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/46 შპს „ვილა ძარასთვის“ დაკისრებული თანხების გრაფიკით გადახდის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/45 ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის დამტკიცებულ საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/44 სტუ-ს 2019 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/43 სტუ-ს შიდა აუდიტის სამსახურის ანალიზი სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის შესრულებული სამუშაოს ანგარიშის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/42 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, პროფ. ქეთევან ქოქრაშვილის 2018 წელს ჩატარებული სამუშაოს შესახებ

დადგენილება N01-06-02/41 სტუ-ს წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატი) ახალი წევრების უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/40 სტუ-ის 2019 წლის დამტკიცებულ ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/39 სასწავლო პროცესის ზედამხედველობის სისტემის მართვისა და ექსპლუატაციის ჯგუფის გაუქმების და მულტიმედიური, საკონფერენციო და უსაფრთხოების სისტემების მართვისა და ექსპლუატაციის საუნივერსიტეტო ცენტრის შქმნის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/38 სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დიდი ჯიხაიშის ნ. ნიკოლაძის სახელობის აგროინჟინერიისა და სასურსათო ტექნოლოგიების პროფესიული კოლეჯის დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/37 „მაღალი სიზუსტის მექატრონული ტექნოლოგიების დამუშავება-ტესტირების საუნივერსიტეტო სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრისათვის“ სახელწოდების შეცვლის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/36 სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტთან ახალგაზრდა მეწარმეთა ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/35 სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე სამრეწველო ინჟინერიის სასწავლო-კვლევითი ცენტრის შქმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/34 სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის სახელწოდების ცვლილების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/33 სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე „სანოტარო ლაბორატორიის“ შექმნის და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/32 სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე „დიპლომატიური ოსტატობის სასწავლო-პრაქტიკული ლაბორატორიის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/31 სტუ-ის ფართობების იჯარით გაცემის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/30 საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 4 აპრილის N 751 განკარგულების „ბ“ პუნქტის საფუძველზე უნივერსიტეტის ბაზაზე ინტერდისციპლინური მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტის შექმნისა და შესაბამისი ევროსტანდარტის სასწავლო პროგრამების დაფინანსების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/29 სტუ-ის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის საშტატო განრიგში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/28 სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე „სასურსათო პროდუქტების წარმოების ინჟინერიის დეპარტამენტის“ შექმნის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/27 სტუ-ის საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით კონკურსის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/26 სტუ-ის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით კონკურსის გამოცხადებისა და მისთვის დამატებითი პირობების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/25 სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე „პიარტექნოლოგიების სასწავლო-კვლევითი ლაბორატორიის“ შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/24 მაღალი სიზუსტის მექატრონული ტექნოლოგიების დამუშავება-ტესტირების საუნივერსიტეტო სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/23 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/22 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/21 სტუ-ის 2019 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/20 სტუ-ის დოქტორანტურის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/19 სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე „სოციალური კვლევების ლაბორატორიის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/18 სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე „ჩინეთის კვლევების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/17 სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის „რეგიონალური კვლევების ცენტრის“ დებულების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/16 ზურაბ ტიტვინიძის „ნამუშევართა კატალოგის“ გამოცემის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/15 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის თანამდებობრივი სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/14 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის თანამდებობრივი სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/13 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის თანამდებობრივი სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/12 სტუ-ის ადამიანის პარანორმალური შესაძლებლობების კვლევის სამეცნიერო ცენტრისათვის ზურაბ ბედიას სახელის მინიჭების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/11 სტუ-ის სატრანსპორტო და მანაქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტრუქტურის ცვლილების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/10 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის თანამდებობრივი სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/09 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის თანამდებობრივი სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/08 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიოტექნოლოგიის ცენტრის დებულებაში შეტანილი ცვლილების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/07 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ზოგიერთოი დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის დებულებაში შეტანილი ცლვილებების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/06 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის მართვის ორგანოების (მმართველი სუბიექტების) არჩევნების ჩატარების შესახებ დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/05 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/04 სტუ-ის ფაკულტეტების 2019 წლის საშტატო განრიგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/03 სსიპ შოთა რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საერთაშორისო გრანტების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/02 სტუ-ის ადმინისტრაციის საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/01 სტუ-ის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების 2019 წლის ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ


News 1 - 64 სულ 64
პირველი | წინა. | 1 | შემდეგი | ბოლო გვერდებად