ბრძანებები

ბრძანებები

საუნივერსიტეტო ბრძანებები

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკებისა და მისი ფილიალებით სარგებლობის წესი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პერსონალისთვის სამუშაო დროის ხანგრძლივობის განსაზღვრის შესახებ

11-01-2018 ბრძანება N01

22-01-2018 ბრძანება N07

დებულებები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დებულება მაგისტრატურის შესახებ

დანართი 1 (სამაგისტრო პროგრამის საგნობრივი დატვირთვა)

დანართი 2 (სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სქემა)

დანართი 3 (მაგისტრანტის პერსონალური სამუშაო გეგმა)

დანართი 4 (მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის კვლევითი კომპონენტის შეფასების წესი)

დანართი 5 (მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი ნაშრომის გაფორმების ინსტრუქცია)