სადისერტაციო საბჭო

სადისერტაციო საბჭო

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის
სადისერტაციო საბჭო
 (2016 წლისივნისი)სულ 30 წევრი

საბჭოს თავმჯდომარე, სრული პროფესორი გიორგი შაიშმელაშვილი
ტელ: 2934332; 591242871          ელ.ფოსტა:  gia.shai@hotmail.com

 

სადისერტაციო საბჭოს თავჯდომარის მოადგილე ასოცირებული პროფესორი  მარიკა ფოჩხუა

 

ტელ: 574443698         ელ.ფოსტა:  marikapo111@yahoo.com
 სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი, ასოც. პროფესორი დავით ბოსტანაშვილი
ტელ: 577762843        ელ.ფოსტა: d_bostanashvili@yahoo.com

სადისერტაციო საბჭო ელ. ფოსტა: dissertations.gtu.@gmail.com

სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობა
სახელი, გვარი

კომპეტენციის
სფერო (დანართი
1-ის მიხედვით)


სამეცნიერო კვლევის სფერო

 

პროფესორი

1

იმნაძე ნინო

არქიტექტურა

თანამედროვე არქიტექტურის პრობლემები;
არქიტექტურისა და გარემოს ურთიერთკავ¬შირის პრობლემა.

2

ნახუცრიშვილი ოთარი

არქიტექტურა

ურბანისტიკა; ქალაქთმშენებლობა; დასახლებული ადგილების
რეკონსტრუქციის პრობლემები; ქალაქდაგეგმარების
სატრანსპორტო საკითხები.

3

მახარაშვილი თენგიზი

არქიტექტურა

ურბანისტიკა; ქალაქთმშენებლობა; დასახლებული ადგილების
რეკონსტრუქციის პრობლემები; ქალაქდაგეგმარების
სატრანსპორტო საკითხები.

4

სალუქვაძე გიორგი

არქიტექტურა

ურბანისტიკა; ქალაქთმშენებლობა;
ქალაქთმშენებლობითი ეკოლოგია.

5

შაიშმელაშვილი გიორგი

არქიტექტურა

ქალაქთმშენებლობა, ურბანული განვითარების პრობლემატიკა; ურბანული

რეკონსტრუქცია; ისტორიული ქალაქების დაცვისა და გან–ვითარების
პრობლემატიკა; კულტურული მემკვიდრეობის ინტეგრირე–ბული კონსერვაცია
და განვითარება.

6

ხაბეიშვილი ნინო

 

 

7

მილაშვილი მზია

არქიტექტურა

შენობა-ნაგებობათა არქიტექტურა; შენობა-ნაგებობათა ინტერიერი;
არქიტექტურული დიზაინი; მცირე არქიტექტურული ფორმები;
ლანდშაფტის დაგეგმარება და დიზაინი.

8

სანიკიძე თამაზი

არქიტექტურათ
-მცოდნეობა

ძველი ქართული ხუროთმოძღვრებისა და სახვითი ხელოვნების
ისტორია (წინაქ­რის­ტიანული ხანა, შუა საუკუნეები);
თანამედროვე ქართული ხელოვნება.

9

ბერიძე ლევანი

არქიტექტურა

საცხოვრებელი და საზოგადოებრ. შენობებ­ის არქიტექტურა; კლიმატოლოგიურიფაქტორების გავლენა არქიტექტურულ დაგეგმარებაზე;
არქიტექტურული საქმიანობის საკანონმდებ­ლო საფუძვლები.

10

მიქიაშვილი გოჩა

არქიტექტურა

ქალაქთმშენებლობა (საშუალო და მცირე ქალაქების ურბანული რეკონსტრუქცია და
გეგმარებითი ორგანიზაცია); სამოქალაქო შენობების არქიტექტურული კონსტრუქციები ;
არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის მენეჯმენტი; მდგრადი განვითარების არქიტექტურა.

11

მალაღურაძე ჯუმბერი

 

 

12

ფირცხალავა ვახტანგ

არქიტექტურა

საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და სამრეწველო  შენობების
არქიტექტურული კონსტრუქციები.

13

ტიტვინიძე ზურაბი

არქიტექტურა

საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების არქიტექტურა;
არქიტექტურული მოდელირების საკითხები.

ასოც.პროფესორი

1

მელქაძე მედეა

არქიტექტურა

საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების პრობლემატიკა;
არქიტექტურის თეორია;

2

ბოსტანაშვილი დავითი

არქიტექტურა

არქიტექტურის პოეტიკა; არქიტექტურის თეორია; საცხოვრებელი
და საზოგადოებრივი შენობების არქიტექტურა; არქიტექტურული
სემიოტიკის პრობლემები.

3

ფოჩხუა მარიკა

არქიტექტურა

ქალაქთმშენებლობა, ურბანული განვითარების პრობლემატიკა;
ურბანული რეკონსტრუქცია;

4

წულუკიძე გიორგი

არქიტექტურა

ერგონომიკა;
არქიტექტურის ისტორია და თეორია;
არქიტექტურული გარემოს დიზაინი.

5

ჩიგოგიძე თინათინი

არქიტექტურა

ქალაქთმშენებლობა, ურბანული განვითარების პრობლემატიკა;
ურბანული ტერიტორიების შეფასების საკითხები.

6

დავითაია მაია

არქიტექტურათ
-მცოდნეობა

არქიტექტურის ისტორია და თეორია. ანტიკური და
შუასაუკუნეების არქიტექტურა.

7

ძიძიგური მაია

არქიტექტურათ
-მცოდნეობა

არქიტექტურის ისტორია და თეორია. ანტიკური და
შუასაუკუნეების არქიტექტურა.

8

მჭედლიშვილი ვალერი

 

 

9

ბერიშვილი ბიძინა

არქიტექტურა

ქალაქთგეგმარება: საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი
შენობების არქიტექტურული კონსტრუქციები.

10

ნაცვლიშვილი გია

არქიტექტურა

საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და სამრეწველო  შენობების
არქიტექტურული კონსტრუქციები. არქიტექტურული აკუსტიკის
საკითხები.

11

გოგოლაძე შალვა

არქიტექტურა

არქიტექტურის თეორიის კომპოზიციური ასპექტები;
არქიტექტურული პედაგოგიკა;

12

გორგილაძე ბადრი

არქიტექტურა

კომპიუტერული დაგეგმარება და მოდელირება; საგამომცემლო
დიზაინი; ვებ–დიზაინი; მულტიმედიური პროექტირება;
მულტიმედიური სასწავლო კონტენტის წარმოება.

13

მაისურაძე მარინა

არქიტექტურა

არქიტექტურის თეორიის კომპოზიციური ასპექტები;
არქიტექტურული პედაგოგიკა;

14

ბერეკაშვილი ქეთევანი

არქიტექტურა

 

15

ხვედელიანი ნუგზარი

 

 

16

ჩაჩავა ნინო

არქიტექტურა

ქალაქგეგმარება - ურბანული დასახლების სეისმური რისკის კვლევა და მისი
შემცირების ქალაქგეგმარებითი მეთოდები; სისტემური ანალიზი
არქიტექტურასა და ქალაქგეგმარებაში; კომპიუტერული მოდელირება და CAD
არქიტექტურული პროგრამები.