ფაკულტეტი-სამშენებლო

სამშენებლო ფაკულტეტი

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


1.დისერტაციის წინასწარი დაცვა 2017წლის 24
აპრილიდან 29 აპრილის ჩათვლით;სწავლების მე-8-ე
კვირას შესაბამისი დეპარტამენტების გაფართოებულ
სხდომაზე


2.დისერტაციების დაცვები ჩატარდება
2017 წლის 03 ივლისიდან 15 ივლისის
ჩათვლით ;
3. საბუთების მიღება 2017წლის 01 მაისიდან 29 მაისის ჩათვლით;(სადისერტაციო
საბჭოს მდივანთან-)


4. დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი სადისერტაციო საბჭო ჩატარდება
სავარაუდოდ 2017 წლის 29 მაისი-10 ივნისი


5. 2017 წლის 01-24 ივნისი ( დამოკიდებულია დაცვის თარიღზე)ორი კვირით ადრე ,
დაცვამდე , ინფორმაციის და ბრძანების პროექტის გაგზავნა სასწავლო დეპარტამენტში.
კოლოქვიუმი და სემინარები ჩატარდება 2017 წლის 03 ივლისიდან 15 ივლისის
ჩათვლით; აუცილებელია, დისერტაციის დაცვის, კოლოქვიუმის სემინარების და
დისერტაციის წინასწარი დაცვის ჩატარების მსვლელობის
ჩაწერა(დისკისწარმოდგენა),წინააღმდეგ შემთხვევაში დისერტაციის დაცვა,
კოლოქვიუმის და სემინარების ჩატარება არ ჩაითვლება
სადისერტაციო საბჭოწარმოსადგენი საბუთები