აბიტურიენტებს

სწავლის საფასური სამშენებლო ფაკულტეტზე

ბაკალავრიატი

  ფაკულტეტი: სამშენებლო
  პროგრამის დასახელება: მშენებლობა
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი მშენებლობაში
  სწავლების ენა: ქართული
  კრედიტების რაოდენობა: 240
  წლიური გადასახადი: 2250 ლ.
  ადგილების რაოდენობა: 500


  ფაკულტეტი: სამშენებლო 
  პროგრამის დასახელება: მშენებლობა 
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი მშენებლობაში 
  სწავლების ენა: რუსული
  კრედიტების რაოდენობა: 240 
  წლიური გადასახადი: 2250 ლ. 
  ადგილების რაოდენობა: 25

 ბაკალავრიატი

  ფაკულტეტი: სამშენებლო 
  პროგრამის დასახელება: მშენებლობის მენეჯმენტი
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მენეჯმენტის ბაკალავრი
  სწავლების ენა: ქართული 
  კრედიტების რაოდენობა: 240 
  წლიური გადასახადი: 2250 ლ. 
  ადგილების რაოდენობა: 25

მაგისტრატურა

 

  სამაგისტრო პროგრამიების ჩამონათვალი: ჰიდრონექნიკური მშენებლობის მენეჯმენტი
  მიმართულება: ბიზნესი და ეკონიმიკა
  მისაღები კონტიგენტი: 2
  სწავლის ერთი წლის ღირებულება: 2250
 
  სამაგისტრო პროგრამიების ჩამონათვალი: მშენებლობის მენეჯმენტი
  მიმართულება: ბიზნესი და ეკონიმიკა
  მისაღები კონტიგენტი: 4
  სწავლის ერთი წლის ღირებულება: 2250
 
  სამაგისტრო პროგრამიების ჩამონათვალი: ეკოლოგია(საინჟინრო ჰიდროეკოლიგია)
  მიმართულება: საინჟინრო
  მისაღები კონტიგენტი: 3
  სწავლის ერთი წლის ღირებულება: 2250
 
  სამაგისტრო პროგრამიების ჩამონათვალი: საინჟინრო მექანიკა
  მიმართულება:  საინჟინრო
  მისაღები კონტიგენტი: 4
  სწავლის ერთი წლის ღირებულება: 2250
 
  სამაგისტრო პროგრამიების ჩამონათვალი: სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა
  მიმართულება: საინჟინრო
  მისაღები კონტიგენტი: 15
  სწავლის ერთი წლის ღირებულება: 2250
 
  სამაგისტრო პროგრამიების ჩამონათვალი: სამშენებლო ნაკეთობებისა და კონსტრუქციების წარმოება და მენეჯმენტი
  მიმართულება:  საინჟინრო
  მისაღები კონტიგენტი: 3
  სწავლის ერთი წლის ღირებულება: 2250
 
  სამაგისტრო პროგრამიების ჩამონათვალი: საქალაქო მშენებლობა და მეურნეობა
  მიმართულება: საინჟინრო
  მისაღები კონტიგენტი: 4
  სწავლის ერთი წლის ღირებულება: 2250
 
   სამაგისტრო პროგრამიების ჩამონათვალი: შენობათა მიკროკლიმატი და გაზმომარაგება
  მიმართულება:  საინჟინრო
  მისაღები კონტიგენტი: 3
  სწავლის ერთი წლის ღირებულება: 2250

  სამაგისტრო პროგრამიების ჩამონათვალი: სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა
  მიმართულება: საინჟინრო
  მისაღები კონტიგენტი: 4
  სწავლის ერთი წლის ღირებულება: 2250
 
  სამაგისტრო პროგრამიების ჩამონათვალი: სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია
  მიმართულება: საინჟინრო
  მისაღები კონტიგენტი: 6
  სწავლის ერთი წლის ღირებულება: 2250
 
  სამაგისტრო პროგრამიების ჩამონათვალი: წყალმომარაგება, წყალარინება, წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება და დაცვა
  მიმართულება: საინჟინრო
  მისაღები კონტიგენტი: 2
  სწავლის ერთი წლის ღირებულება: 2250
 
  სამაგისტრო პროგრამიების ჩამონათვალი: ჰიდროტექნიკური მშენებლობა
  მიმართულება: საინჟინრო
  მისაღები კონტიგენტი: 2
  სწავლის ერთი წლის ღირებულება: 2250
 
  სამაგისტრო პროგრამიების ჩამონათვალი: ინფორმაციული ტექნოლოგიები მშენებლობაში
  მიმართულება: მათემატიკა და საინფორმაციო ტექნოლოგიები
  მისაღები კონტიგენტი: 3
  სწავლის ერთი წლის ღირებულება: 2250