ფაკულტეტის სათათბირო

 

ფაკულტეტის სათათბირომ არ მიიღო მენეჯერის სამსახურის წლიური ანგარიში.


2014

2016
სათათბიროს სხდომის ოქმი N 20