17 აპრ

2018-2019 სასწავლო წლის II სემესტრში ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადასვლის მსურველთა საყურადღებოდ!

როგორც თქვენთვის ცნობილია,  „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, ინდივიდუალური საგანმანათლებლო პროგრამა არის სტუდენტის ინტერესებისა და აკადემიური მომზადების დონის შესაბამისად შედგენილი პროგრამა
12 მარტ

შეხვედრა დამსაქმებლებთან

2019 წლის 27 თებერვალს შედგა შეხვედრა დამსაქმებლებსა და  ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ახალი პროგრამის „კომპიუტერული ინჟინერიის“ საინიციატივო ჯგუფის პროფესორ-მასწავლებლებს შორის.
სიახლეების სრულად ნახვა
 

2018-2019 სასწავლო წლის II სემესტრში ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადასვლის მსურველთა საყურადღებოდ!


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 87-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ


იმს ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ!


ყველა საფეხურის სტუდენტებს რომლებსაც 2019 წლის 22 აპრილამდე არ ექნებათ სწავლის საფასურის ¾ გადახდილი, დაიბლოკებიან ელექტრონულ უწყისში, შემდეგ შეუჩერდებათ სტუდენტის სტატუსი. ხოლო იმ სტუდენტებს რომლებსაც არ აქვთ 2018/19 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის თანხა გადახდილი დაიბლოკებიან 12/04/19–დან.
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ყველა საფეხურის სტუდენტებს რომლებიც სწავლის საფასურის დავალიანების გამო,დაიბლოკებიან ელექტრონულ უწყისში.
ბლოკის მოსახსნელად გადახდის ქვითრები წარმოადგინეთ მენეჯერის სამსახურში (მე-6 კორპ. 305ა)


„მენეჯერის სამსახური“უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის  

(შიდა მობილობის) 
მსურველთა საყურადღებოდ!

სსიპ – საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2018 - 2019 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან სწავლების ყველა საფეხურზე უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) მსურველებმა, განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019 წლის 27 თებერვლიდან 4 მარტის  ჩათვლით. საბუთები მიიღება 1000-და 1600 საათამდე ყოველდღე გამოსასვლელი დღეებისა და შაბათ-კვირის გარდა (თბილისი, კოსტავას 77, სტუ–ს ადმინისტრაციული კორპუსი, მე-3 სართული, ოთახი N350);
წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

  1. განცხადება;
  2. პირადობის მოწმობის დედანი და ასლი;
  3. სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი)  დამოწმებული ბეჭდით;
  4. ჩარიცხვის ბრძანების ასლი, დამოწმებული ბეჭდით;
  5. პირად საქმეში არსებული ყველა ბრძანების ასლი, დამოწმებული ბეჭდით;
  6. სტუ–ს ბუღალტერიიდან  (ოთახი N 210) ცნობა გადახდის შესახებ

შენიშვნა: შიდა მობილობის წესით საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის  მსურველთა დოქტორანტურაში ჩარიცხვა ხდება სტუ–ის დოქტორანტურის დებულების    მე–11 მუხლის შესაბამისად საფაკულტეტო კომისიის დასკვნის საფუძველზე.


11-02-2019 ბრძანება N01-09-10/24 
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობის) შესახებ


11-02-2019 ბრძანება N01-09-10/23
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ


11-02-2019 ბრძანება N01-09-10/22 
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


 23-01-2019 ბრძანება N01-09-10/11 
2018-2019 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ
17-01-2019 ბრძანება N91-09-10/06 
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ

15-01-2019 ბრძანება N01-09-10/05
სტუ-ს 2018 წლის პირველი ნოემბრის N01-09-10/252 ბრძანების ცვლილების შესახებ


15-01-2019 ბრძანება N01-09-10/04 
სტუ-ს 2018 წლის 1 ოქტომბრის N01-09-10/195 ბრძანების ცვლილების შესახებ


15-01-2019 ბრძანება N01-09-10/03 
სტუ-ს 2018 წლის 3 ოქტომბრის N01-09-10/199 ბრძანების ცვლილების შესახებ


15-01-2019 ბრძანება N01-09-10/02
ნაწილობრივი ცვლილება სასწავლო განრიგის შესახებ


15-01-2019 ბრძანება N01-09-10/01
სტუ-ს 2018 წლის 06 სექტემბრის N01-09-10/176 ბრძანების ცვლილების შესახებ