19 ნოე

CyberLab პორტალის პრეზენტაცია

26 ნოემბერს 12 საათზე, გვსურს მოგიწვიოთ საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია „გრენა“-სა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი რეაგირების ჯგუფის CERT-GOV-GE  ერთობლივი პროექტის,  კიბერ სავარჯიშოების პორტალის www.cyber-lab.tech პრეზენტაციაზე.
02 ივლ

სამეცნიერო კონფერენცია

სტუ-ს სტუდენტთა 86-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ინფორმატიკის სექციის მუშაობის შედეგები
სიახლეების სრულად ნახვა
 

უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის  

(შიდა მობილობის) 
მსურველთა საყურადღებოდ!

სსიპ – საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2018 - 2019 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან სწავლების ყველა საფეხურზე უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) მსურველებმა, განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019 წლის 27 თებერვლიდან 4 მარტის  ჩათვლით. საბუთები მიიღება 1000-და 1600 საათამდე ყოველდღე გამოსასვლელი დღეებისა და შაბათ-კვირის გარდა (თბილისი, კოსტავას 77, სტუ–ს ადმინისტრაციული კორპუსი, მე-3 სართული, ოთახი N350);
წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

  1. განცხადება;
  2. პირადობის მოწმობის დედანი და ასლი;
  3. სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი)  დამოწმებული ბეჭდით;
  4. ჩარიცხვის ბრძანების ასლი, დამოწმებული ბეჭდით;
  5. პირად საქმეში არსებული ყველა ბრძანების ასლი, დამოწმებული ბეჭდით;
  6. სტუ–ს ბუღალტერიიდან  (ოთახი N 210) ცნობა გადახდის შესახებ

შენიშვნა: შიდა მობილობის წესით საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის  მსურველთა დოქტორანტურაში ჩარიცხვა ხდება სტუ–ის დოქტორანტურის დებულების    მე–11 მუხლის შესაბამისად საფაკულტეტო კომისიის დასკვნის საფუძველზე.


11-02-2019 ბრძანება N01-09-10/24 
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობის) შესახებ


11-02-2019 ბრძანება N01-09-10/23
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ


11-02-2019 ბრძანება N01-09-10/22 
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


 23-01-2019 ბრძანება N01-09-10/11 
2018-2019 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ
17-01-2019 ბრძანება N91-09-10/06 
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ

15-01-2019 ბრძანება N01-09-10/05
სტუ-ს 2018 წლის პირველი ნოემბრის N01-09-10/252 ბრძანების ცვლილების შესახებ


15-01-2019 ბრძანება N01-09-10/04 
სტუ-ს 2018 წლის 1 ოქტომბრის N01-09-10/195 ბრძანების ცვლილების შესახებ


15-01-2019 ბრძანება N01-09-10/03 
სტუ-ს 2018 წლის 3 ოქტომბრის N01-09-10/199 ბრძანების ცვლილების შესახებ


15-01-2019 ბრძანება N01-09-10/02
ნაწილობრივი ცვლილება სასწავლო განრიგის შესახებ


15-01-2019 ბრძანება N01-09-10/01
სტუ-ს 2018 წლის 06 სექტემბრის N01-09-10/176 ბრძანების ცვლილების შესახებ