ჩვენს შესახებ

დებულება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა


1.    ზოგადი დებულებანი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა წარმოადგენს უნივერსიტეტის ძირითად სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც ფუნქციონირებს საქართველოს კონსტიტუციის, „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდების, ამ დებულებისა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

დებულება განსაზღვრავს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის ფუნქციებსა და საქმიანობის ძირითად მიმართულებას.

2.    ფუნქციები

ცენტრალური ბიბლიოთეკა წარმოადგენს საუნივერსიტეტო, საინფორმაციო და საგანმანათლებლო სტრუქტურას, რომელიც უზრუნველყოფს სტუდენტთა, მაგისტრთა, დოქტორანტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა საბიბლიოთეკო მომსახურებას.

სტუ-ს ფაკულტეტებზე არსებული ბიბლიოთეკები წარმოადგენენ ცენტრალური სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ფილიალებს.

ცენტრალური ბიბლიოთეკა კოორდინაციას უწევს ფაკულტეტების ბიბლიოთეკების მუშაობას, ცენტრალიზებული წესით უზრუნველყოფს მათ დაკომპლექტებას სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურით.

ცენტრალური ბიბლიოთეკის მუშაობა განისაზღვრება წლიური გეგმით, რომელსაც ამტკიცებს საბიბლიოთეკო საბჭო.

ცენტრალური ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფს წიგნად და პერიოდულ (როგორც ბეჭდურ, ასევე ელექტრონულ) გამოცემათა შეძენას, აღრიცხვას, საბიბლიოთეკო სტანდარტებით დამუშავებას, მოვლა-შენახვასა და გამოყენებას, რისთვისაც მას უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია ყოველწლიურად გამოუყოფს საფინანსო წყაროს, დამტკიცებულს წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ.

ადმინისტრაციის მიერ გამოყოფილი ფინანსების განკარგვაში ბიბლიოთეკის დირექცია ანგარიშვალდებულია ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის წინაშე.

ყველა სახის საბიბლიოთეკო ერთეულისთვის გამოყოფილი საფინანსო წყაროს გადანაწილება ხდება ცენტრალური ბიბლიოთეკისა და ფაკულტეტთა საჭიროებისა და ინტერესის გათვალისწინებით, ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელობისა და საბიბლიოთეკო საბჭოს შეთანხმების საფუძველზე.

ცენტრალური ბიბლიოთეკა ემსახურება მხოლოდ სტუ-ს სტუდენტებს, მაგისტრებს, დოქტორანტებს და პროფესორ-მასწავლებლებს.

ცენტრალური ბიბლიოთეკის ფონდით სარგებლობის ერთჯერადი ვადაა: სტუდენტების, მაგისტრებისა და დოქტორანტებისათვის - ერთი სემესტრი (ექვსი თვე), ხოლო პროფესორ-მასწავლებელთათვის და სხვა პერსონალიისთვის არანაკლებ ერთი თვე, რის შემდეგაც სავალდებულოა საბიბლიოთეკო ერთეულის ხელახალი რეგისტრაცია.

ცენტრალური ბიბლიოთეკის ფონდში საბიბლიოთეკის ერთეულის ერთი ან ორი ეგზემპლარის არსებობისას ან რარიტეტულ გამოცემის მოთხოვნისას აბონენტი აღნიშნული საბიბლიოთეკო ერთეულით ისარგებლებს მხოლოდ შესაბამისი სამკითხველო დარბაზებში.

უნივერსიტეტში დაცული დისერტაციებით სარგებლობა დასაშვებია მხოლოდ სამკითხველო დარბაზში.

ცენტრალური ბიბლიოთეკა აწყობს სხვადასხვა იშვიათი, უნიკალური, სამეცნიერო თუ სასწავლო შინაარსის მქონე ბეჭდური ერთეულების ხელოვნების ნიმუშების მუდმივმოქმედ და პერიოდულ გამოფენებს.

ცენტრალური ბიბლიოთეკა ახორციელებს წიგნთგაცვლას საბიბლიოთეკათაშორისო აბონენტების (ბშა-ს) საშუალებით.

ცენტრალური ბიბლიოთეკის ბიბლიოგრაფიული განყოფილება გამოსცემს საბიბლიოთეკო- საინფორმაციო ბიულეტენს და სხვადასხვა სახის ბიბლიოგრაფიულ გამოცემებს.

ცენტრალური ბიბლიოთეკა პასუხისმგებელია:

ა) პერიოდული გამოცემების, წიგნებისა და ჟურნალების ელექტრონულ ვერსიების, ჰუმანიტარულ, ტექნიკურ მეცნიერებათა ელექტრონული წიგნების დარბაზების სწორად დაკომპლექტებასა და გამართულ მუშაობაზე, ბ) საერთაშორისო ონლაინხაზების დანიშნულებისამებრ წვდომაზე, გ) სხვადასხვა ბიბლიოთეკებთან ელექტრონული ინფორმაციის მიღებაზე.

3.    ბიბლიოთეკის სტრუქტურა

ცენტრალურ ბიბლიოთეკას ხელმღძვანელობს ბიბლიოთეკის დირექტორი, რომელსაც ირჩევს სტუ-ს აკადემიური საბჭო და არის ამავე უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი.

ცენტრალურ ბიბლიოთეკის სტრუქტურა და პერსონალის (ბიბლიოთეკარების) ოდენობას განისაზღვრავს სტუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭო ბიბლიოთეკის დირექციის მიერ შემოთავაზებული სქემით.

ცენტრალურ ბიბლიოთეკის თანამშრომლებს თანამდებობებზე ნიშნავს ან თანამდებობიდან ათავისუფლებს უნივერსიტეტის რექტორი (ან ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი) ბიბლიოთეკის დირექტორის წარდგინებით.

ცენტრალური ბიბლიოთეკის დირექცია და ფაკულტეტის ხელმძღვანელობა ურთიერთშეთანხმებით ახორციელებენ ფაკულტეტზე ბიბლიოთეკარის მიღებასა თუ გათავისუფლებას.

ბიბლიოთეკის დირექტორი ანგარიშვალდებულია (ფინანსურად) სტუ-ს რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის წინაშე.

ბიბლიოთეკის საკონსულტაციო ორგანოს წარმოადგენს საბიბლიოთეკო საბჭო.

4.    დასკვნითი დებულებები

დებულება ძალაშია სტუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ მისი დამტკიცების მომენტიდან.

დებულება ძალას კარგავს ახალი დებულების დამტკიცების ან/და ბიბლიოთეკის ლიკვიდაციის შემთხვევაში.