ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემების NI Multisim და NI Ultiboard (მ. ბალიაშვილი, ზ. აზმაიფარაშვილი)