სტატიების უფასო გამოქვეყნება

ჟურნალების ჩამონათვალი, სადაც შესაძლებელია სტატიების უფასო განთავსება:
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/pure-gold-open-access-journals-at-sage

დახმარება:

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/clarivate-scholarone-prod-us-west-2-s1m-public/wwwRoot/prod1/societyimages/apc/AcademicPathologyAuthorInstructions.pdf
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/how-to-get-published

ბანერები