ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

07-03-2019 ბრძანება N01-09-14/708
2018-2019 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან დოქოტორანტურაში ჩარიცხვის სესახებ


04-03-2019 ბრძანება N01-09-10/37
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა ან/და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძლების შესახებ


11-02-2019 ბრძანება N01-09-10/24
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობის) შესახებ


11-02-2019 ბრძანება N01-09-10/23
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ


11-02-2019 ბრძანება N01-09-10/22
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


11-02-2019 ბრძანება N01-09-10/21
"კომისიის შექმნის შესახებ" სტუ-ს 2012 წლის 12 მარტის N29 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


25-01-2019 ბრძანება N05-04-11/55
სტუ-ს დიზაინის საერთაშორისო სკოლაში ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


23-01-2019 ბრძანება N01-09-10/11
2018-2019 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


17-01-2019 ბრძანება N91-09-10/06
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


15-01-2019 ბრძანება N01-09-10/05
სტუ-ს 2018 წლის პირველი ნოემბრის N01-09-10/252 ბრძანების ცვლილების შესახებ


15-01-2019 ბრძანება N01-09-10/04
სტუ-ს 2018 წლის 1 ოქტომბრის N01-09-10/195 ბრძანების ცვლილების შესახებ


15-01-2019 ბრძანება N01-09-10/03
სტუ-ს 2018 წლის 3 ოქტომბრის N01-09-10/199 ბრძანების ცვლილების შესახებ


15-01-2019 ბრძანება N01-09-10/02
ნაწილობრივი ცვლილება სასწავლო განრიგის შესახებ


15-01-2019 ბრძანება N01-09-10/01
სტუ-ს 2018 წლის 06 სექტემბრის N01-09-10/176 ბრძანების ცვლილების შესახებ


27-12-2018 ბრძანება N01-09-10/320
სტუ-ს 2018 წლის 27 ნოემბრის N01-09-10/281 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


26-12-2018 ბრძანება N05-04-11/1766
საშობაო არდადეგების შესახებ


25-12-2018 ბრძანება N01-09-10/318
სტუ-ს 2018 წლის 06 სექტემბრის N01-09-10/176 ბრძანების ცვლილების შესახებ


24-12-2018 ბრძანება N01-09-10/313
სტუ-ს რექტორის 2015 წლის 19 ივნისის N101 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


21-12-2018 ბრძანება N01-09-14/4140
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


19-12-2018 ბრძანება N01-09-10/312
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწოფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებბრძანებები 1 - 20 of 768