2018 წელს მიღებული გრანტები

#

გრანტის დასახელება

გრანტის #

გრანტის ხელმძღვანელი, ტელეფონის #

საგრანტო პერიოდი

1

,,ღვარცოფსაწინააღმდეგო ელასტიური მარაჟი“

AR-18-1244

ედუარდ  კუხალაშვილი      (599 243222)

19/12/2018-19/12/2021

2

,,თანამედროვე ღცარცოფსაწინააღმდეგო კონსტრუქციის ეფექტურობის და საიმედოობის შეფასება მდინარე მლეთისხევის ღვარცოფსადინარის მაგალითზე“

AR-18-1491

გოგა ჩახაია                    (591 976762)

17/12/2018-17/12/2020

3

,,სტიქიისადმი ზემდგრადი და ენერგოეფექტური ბეტონების შემვსებ-შემავსებლებად, ფორიან ნაკეთობებად  საქართველოს თიხოვანი ქანების მოდიფიცირება“

AR-18-343

მ. აბაზაძე                (თ.  ჭეიშვილი        593 332177)

19/12/2018-19/12/2021

4

,,ქარის მცირე ენერგოდანადგარების პოლიტური ნიმუშების დამზადება ბაზალტის ბოჭკოს გამოყენებით, მონტაჟი, ტესტირება, საექსპლუტაციო პარამეტრების დადგენა“

AR-18-613

მერაბ შვანგირაძე  (593 739255)

17/12/2018-17/12/2021

 

,,ახალი მაღალეფექტური ალმასკომპოზიციური მასალა და მისი მიღების ტექნოლოგია’’

AR-18-1911

ნიკოლოზ  ლოლაძე  (599 566476)

17/12/2018-17/12/2021

5

ინტეგრალური ოპერატორები არასტანდარტულ ფუნქციურ სივრცეში; ფურიეს ანალიზისა და ვეივლეტების თეორიის ახალი ასპექტები“

DI-2018-118

როსტომ გეწაძე        (შ. ტეტუნაშვილი 599 330464)

13/12/2018-13/12/2021

6

,,ალბათური მეთოდების გამოყენება დისკრეტული ოპტიმიზაციის და განრიგების თეორიის ამოცანებში“

DI-2018-1429

ნოდარ ვახანია    (ვაჟა ტარიელაძე        599 074347)

13/12/2018-13/12/2021

7

,,ბისმუტის ფუძიანი მოწინავე ზეგამტარი მასალების შემუშავება დოპირებითა და მაღალენერგეტიკული გადაფქვით“

DI-2018-479

არმენ კუზანიანი (გიორგი მუმლაძე )

13/12/2018-13/12/2021

8

,, გრაფენ-კერამიკული ტიპის კომპოზიციური მასალების მიღება და კვლევა“

YS-18-061

ლილი ნადარაია   (593 122035)

11/12/2018-11/12/2020

9

,,მრავალფუნქციური კერამიკული კომპოზიციური მასალების მიღება  -სიალონურ მატრიცაზე, იაფი ნედლეულით და გამარტივებული ტექნოლოგიით“

YS-18-077

ნინო დარახველიძე (598 949507)

10/12/2018-10/12/2020

10

 ,,საქართველოს ევროპული ორიენტაციის გენეზისი“

YS-18-200

ემზარ ფაჟავა

11/12/2018-11/12/2020

11

,,საგანმანათლებლო პროექტი და ეროვნული იდენტობა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში“

YS-18-608

ნ.  სონღულაშვილი (555 741430)

10/12/2018-10/12/2020

12

COMET საერთაშორისო თანამშრომლობის ვორკშოპი CM 26

MG-ISE-18-794

არსენი ხვედელიძე

01/10/2018-05/10/2018