"საავტომობილო ტრანსპორტის" სექციის სტუდენთა ღია სამეცნიერო კონფერენცია