ინსტრუქციები და ფორმები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს დებულება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის დებულება

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების სქემები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დებულება მაგისტრატურის შესახებ