ინსტრუქციები და ფორმები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს დებულებ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის დებულება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს და დოქტორანტურის დებულება

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების სქემები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დებულება მაგისტრატურის შესახებ