ისტორია

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი შეიქმნა სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 16 მაისის #1987 დადგენილებით, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის 2016 წლის 13 მაისის საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე.
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი აერთიანებს სწავლების სამივე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამებს (რომელთა განხორციელება დაიწყო 2016-2017 სასწავლო წლიდან სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 25 მაისის #2014 დადგენილებით):
ბაკალავრიატი :
საჯარო მმართველობა
ბიზნესის ადმინისტრირება
ბიზნესის ადმინისტრირება (რუსულენოვანი)
საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები
სასტუმრო მომსახურება

მაგისტრატურა:
ბიზნესის ადმინისტრირება
ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
საბანკო პროცესების მართვა
საჯარო მმართველობა
საჯარო მმართველობა (რუსულენოვანი)
ელექტრონული ბიზნესის საინფორმაციო ტექნოლოგიები
სასტუმრო მომსახურების მართვა

დოქტორანტურა:
ბიზნესის ადმინისტრირება
ფინანსები
საჯარო მმართველობა