01 ივლ

Under Construction

Under Construction
26 ივნ

Meeting with the Fourth Year Students

On June 20, 2018, the third year students of the Bachelor's Degree Program in Power Engineering and Electrics, for the fourth year of the study, met with the Heads of the Department and the Curator of the Program in order to define the elective blocks and obtain additional information.
ყველა სიახლე

განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები


   

                    2018  სასწავლო წელს განსახილველად წარმოდგენილი დისერტაციები:1.      დავით დათაშვილი

საქართველოს ენერგოსისტემაში განახლებადი არატრადიციული

ენერგიის წყაროების ინტეგრაციის შესაძლებლობის შეფასება. ხელმძღვანელი:  პროფესორი მ. რუხვაძე

2.      ფიქრია კენჭოშვილი

ენერგეტიკული დანიშნულების მაღალტემპერატურული (77კ) ზეგამტარული დენსაზღუდის კვლევა. ხელმძღვანელი:  პროფესორი თამაზ კოხრეიძე

3.      გალინა ქადაგიშვილი

ენერგეტიკული დანიშნულების მაღალტემპერატურული (77კ) ზეგამტარული გადამრთველის-კრიოტრონის კვლევა. ხელმძღვანელი:  პროფესორი თამაზ კოხრეიძე

4.      გიორგი ჩაჩხიანი

საქართველოს ენერგეტიკულ სისტემაში თბოელექტროსადგურების თბოენერგეტიკული დანადგარების ოპტიმალური მართვისათვის რეკომენდაციების შემუშავება. ხელმძღვანელი: პროფესორი თ. კოხრეიძე

5.      გიორგი ცოფურაშვილი

ელექტროენერგეტიკის ობიექტებზე სამრეწველო სიხშირის

ელექტრომაგნიტური თავსებადობის მდგომარეობის გამოკვლევა. ხელმძღვანელი:  პროფესორი თენგიზ მუსელიანი

6.      სიმონ ლომსაძე

საერთო სარგებლობის სატელეფონო ქსელის ოპტიმიზაცია მზარდი მულტისერვისული ტრაფიკის პირობებში. ხელმძღვანელი:  პროფესორი ო. შამანაძე

7.      თამარ ციხისთავი

საინფორმაციო საზოგადოების ფორმირების პროცესი და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) განვითარების პერსპექტივები საქართველოში უახლოეს ხუთ წელიწადში. ხელმძღვანელი: პროფესორი რ. სვანიძე

8.      ხატია არაბიძე

საქართველოს ელექტროგენერაციის სექტორში ნახშირორჟანგის

(CO2) ემისიის შემცირების ენერგოეკონომიკური დასაბუთება. ხელმძღვანელი:  თენგიზ ჯიშკარიანი

 

9.      თეიმურაზ  გამრეკელაშვილი

ელექტრომომარაგების ქსელებში  ძაბვის მაღალი რიგის ჰარმონიკების წარმოქმნის მიზეზების გამოკვლევა. ხელმძღვანელი:  პროფესორი გ. შაველაშვილი

10.      ირაკლი შაველაშვილი

ელექტრომომარაგების 6-35კვ ძაბვის ქსელებში წარმოქმნილი

ტექნოლოგიური დანაკარგების კვლევა. ხელმძღვანელი:  პროფესორი ბ. ჭუნაშვილი

11.      გიორგი ხითარიშვილი

ციფრული სამაუწყებლო ქსელებისათვის კოდირების სისტემების შემუშავება და გამოკვლევა. ხელმძღვანელი:  პროფესორი სერგო შავგულიძე

12.      დავით ბალავაძე

ენერგეტიკის განვითარებისადმი  საზოგადოებრივი განათლების როლი და მისი ამაღლების მიმართულებები. ხელმძღვანელი:  პროფესორი დ. ჩომახიძე

13.      გიორგი ჩაჩიბაია

ენერგოპროექტის მენეჯმენტის სრულყოფის გზები (ნამახვანჰესის მაგალითზე). ხელმძღვანელი:   პროფესორი ნანული სამსონია

14.      გრიგოლ ბასილაშვილი

მომსახურების ხარისხის (QoS) უზრუნველყოფის მეთოდების კვლევა მობილური კავშირის ქსელებში. ხელმძღვანელი:  პროფესორი ჯ. ბერიძე

 15.      დავით ცისკარიძე

„მაგისტრალური მილსადენებით ნავთობისა და გაზის

ტრანზიტის როლი და გავლენა   საქართველოს სოციალურ

ეკონომიკურ განვითარებაში“. ხელმძღვანელი:  პროფესორი დ. ჩომახიძე

16.      ცისმარი გოჭოშვილი

ციფრული ინფოსაკომუნიკაციო სისტემების ეფექტურობის გამოკვლევა და მათი ამაღლება. ხელმძღვანელი:  პროფესორი ო. ზუმბურიძე