31 მაი

კონფერენცია

2019 წლის 31 მაისს ქ.თბილისის მერიის ინიციატივით ჩატარებულ კონფერენციაში „ძლიერი ეკონომიკა ძლიერი ქალაქი (ჭვიანი, მწანე ინოვაციური)“ მონაწილეობა მიიღეს ფაკულტეტის პროფესორებმა და სტუდენტებმა.

27 მაი

სამუშაო ვიზიტი

2019 წლის 21 ივნისს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე, ყოველწლიური სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში, სტუმრად იმყოფებოდა ბატონი ფრენკ ნოელი, რომელიც გახლავთ ამერიკის საინჟინრო სააკრედიტაციო საბჭოს (ABET) ექსპერტი.
ყველა სიახლე

განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები


   

                    2019  სასწავლო წელს განსახილველად წარმოდგენილი დისერტაციები:


1.     ბაჩანა ფიფია: საქართველოს ძირითადი მდინარეების ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასება არსებული ჰიდროლოგიური მონაცემების გათვალისწინებით. ხელმძღვანელი: პროფესორი გ. ხელიძე

2.    გივი შოვნაძე: ელექტრულ სისტემაში ელექტრული ენერგიის დამაგროვებლების გამოყენების პერსპექტივა. ხელმძღვანელი  პროფესორი მ. რუხვაძე.

 3.     ვახტანგი კახაძე:  ხელოვნურ განათებაში თანამედროვე ენერგოდამზოგი სისტემების დანერგვის ოპტიმალური დაგეგმვა.ხელმძღვანელი: პროფესორი დ. ჯაფარიძე

4.     თორნიკე აფრიაშვილი: იზოლირებულ ნეიტრალიან ქსელებში ნეიტრალის ჩამიწების საკითხები. ხელმძღვანელი: პროფესორი მ. რუხვაძე

5.    ირაკლი გორდიაშვილი: კონვერტორული ქვესადგურების მუშაობით გამოწვეული ელექტროენერგიის ხარისხის პრობლემები. ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი გ. არზიანი

6.     მაია გურგენიძე:  კომუნალურ–საყოფაცხოვრებო სექტორის თანამედროვე ელექტრომიმღებების გავლენა ელექტროენერგიის ხარისხის მაჩვენებლებსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ხელმძღვანელი: პროფესორი თ. მუსელიანი

7.     მალხაზ ქვრივიშვილი: გადაძაბვის შემცირებისა და დაცვების სელექტივობის ამაღლების ღონისძიებების დამუშავება 6-10კვ ქსელში ერთფაზა დამიწების დროს. ხელმძღვანელი: პროფესორი კ. წერეთელი

8.     ტიტიკო შერგელაშვილი:  ელექტროენერგიის აღრიცხვა მზომი ტრანსფორმატორების მუშაობისას მცირე სიდიდის დატვირთვებზე. ხელმძღვანელი: პროფესორი ე. ქორქია

9.      ქეთევან ყიფიანი:  ინფორმაციის დაცვის მეთოდების კვლევა სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების სტრუქტურისა და ფუნქციონირების ალგორითმის გათვალისწინებით. ხელმძღვანელი: პროფესორი თ. კუპატაძე

10.  გიორგი ბაინდურაშვილი:  გაზგამანაწილებელი ქსელების საშუალო წნევის გაზსადენების საიმედოობის გამოკვლევა და ეფექტურობის გაზრდის საკითხები. ხელმძღვანელი: პროფესორი დ. ნამგალაძე

11. კახაბერ უნგიაძე

საქართველოშიელექტროენერგიისიმპორტისოპტიმალურიდაგეგმვადამისიპრაქტიკულირეალიზაციისგავლენაგარანტირებულისიმძლავრისსაფასურისფორმირებაზე. ხელმძღვანელი: პროფესორი დ. ჯაფარიძე

12.  სიმონ ბახტრურიძე: საქართველოს ენერგორესურსების ათვისების პროგრამის დამუშავება სისტემის ენერგოეფექტურობისადა საიმედოობის ამაღლების პირობებში. ხელმძღვანელი: პროფესორი დ. ლაოშვილი

13. რუსუდან დოჭვირი:  ელექტრომიმღებების მუშაობის რეჟიმების ქსელზე ზეგავლენის გამოკვლევა და ახალი ობიექტების მიერთების ტექნიკური მოთხოვნების დადგენა. ხელმძღვანელი: პროფესორი მ. ქობალია

14.  ალექსანდრე გაგუა:  ენერგეტიკის გავლენა კლიმატის ცვლილებაზე და მისი შემცირების გზები საქართველოში. ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მ. გუდიაშვილი

15.  გიორგი ცივქარაშვილი:მაგისტრალური ნავთობსადენების საექსპლუატაციო რეჟიმების გაანგარიშების და რეგულირების საკითხები. ხელმძღვანელები: პროფესორი დ. ნამგალაძე ასოც. პროფესორი ლ. შატაკიშვილი

16. გიორგი გაგუა: გაზსადენების საექსპლუატაციო რეჟიმების და ტექნოლოგიური პარამეტრების გამოკვლევა. ხელმძღვანელები: პროფესორი დიმიტრი ნამგალაძე, ასოცირებული პროფესორი ლენა შატაკიშვილი

17. ომარ ხელაძე: საქართველოს ენერგეტიკულ სისტემაში აქტიური სიმძლავრის სწრაფი რეგულირების მოწყობილობის მუშაობის რეჟიმები. ხელმძღვანელი: პროფესორი თ. კოხრეიძე

 18. ირაკლი ჯორჯაძე: მონაცემთა გადაცემის ქსელებით ხმის სიგნალის გატარებასთან დაკავშირებული პრობლემების აღმოფხვრა და შესაბამისი დაცვის მექანიზმების შემუშავება. ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ვ. აბულაძე.

 19. მამუკა ჯორბენაძე: მობილურ ქსელებში პაკეტის დაყოვნების შემცირების მეთოდის კვლევა. ხელმძღვანელი: პროფესორით. კუპატაძე.

20. ნანა ავაგუმაშვილი: ფინანსური ინფორმაციის ანალიზი ენერგოსაწარმოებში. ხელმძღვანელი: პროფესორი ლ. ბოჭორიშვილი.