18 ივნ

სიახლე

უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლების შემუშავების, განახლებისა და დამტკიცების შესახებ
22 მაი

კონკურსი

ცხადდება კონკურსი!

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს პროფესიული მომზადების პროგრამებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების ექსპერტთა შერჩევის მიზნით.

დეტალური ინფორმაციის მისაღებათ, გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს: https://www.jobs.ge/ge/?view=jobs&id=219009&fbclid=IwAR3llWjsC1igXojh39vdEdXquu16i047zKfvcUwBIGRhyQFMQcR7mz9b0U4
19 მაი

აკრედიტაციის სახელმძღვანელო

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სახელმძღვანელოს მიზანია,
დაეხმაროს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს უკეთ გაიგონ აკრედიტაციის
სტანდარტების მოთხოვნები.
სახელმძღვანელო შეგიძლია იხილოთ შემდეგ ბმულზე >>>>>სახელმძღვანელო<<<<
ყველა სიახლე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფა
ავტორიზაციის სტანდარტები

ავტორიზაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მისიიდან გამომდინარე ადგენს დაწესებულების შესაბამისობას შემდეგ სტანდარტებთან:

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის:

ა) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მისიას და სტრატეგიულ განვითარებას; 
ბ) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ორგანიზაციულ სტრუქტურას და მართვას; 
გ) საგანმანათლებლო პროგრამებს; 
დ) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების პერსონალს; 
ე) სტუდენტებს და მათი მხარდაჭერის ღონისძიებებს; 
ვ) კვლევას, განვითარებას ან/და სხვა შემოქმედებით საქმიანობას; 
ზ) მატერიალურ, საინფორმაციო და ფინანსურ რესურსებს.
პროცედურები

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის პროცედურები 

ავტორიზაციის პროცესი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:


ა) საავტორიზაციო განაცხადის წარდგენა; 


ბ) საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებლად ცნობა; გ) ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის შექმნა; 


დ) ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ ავტორიზაციის თვითშეფასების ფორმისა და მასზე 
თანდართული დოკუმენტაციის წინასწარი შესწავლა და ვიზიტის დღის წესრიგის შემუშავება; 

ე ) საავტორიზაციო ვიზიტის განხორციელება;


ვ ) ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტის შედგენა და ცენტრში წარდგენა; 

ზ) ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე დაწესებულების არგუმენტირებული პოზი-ციის ცენტრში წარდგენა დასკვნის პროექტში ასახულ ფაქტობრივ გარემოებებთან დაკავშირებით;


თ)ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ დასკვნის საბოლოო სახით ჩამოყალიბება და ცენტრში წარდგენა; 

ი ) საავტორიზაციო განაცხადის, ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნისა და ექსპერტთა 
ჯგუფის დასკვნის პროექტზე დაწესებულების მიერ ცენტრისთვის წარდგენილი არგუმენტირებული პოზიციის შესაბამისი ავტორიზაციის საბჭოს წევრებისთვის გაგზავნა;

კ) ავტორიზაციის საკითხზე ზეპირი მოსმენის გამართვა და შესაბამისი ავტორიზაციის საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების მიღება; 

საბჭო იღებს ერთ-ერთ გადაწყვეტილებას: 

1) უსდ-ს ენიჭება ავტორიზაცია; 
2) უსდ-ს ენიჭება ავტორიზაცია მინიტორინგის შუამდგომლობით ერთი წლის გასვლის შემდეგ; 
3) უსდ-ს ენიჭება ავტორიზაცია სავალდებულო მონიტორინგის შუამდგომლობით 2-3 წლის გასვლის შემდეგ; 
4) უსდ-ს ენიჭება ავტორიზაცია სტუდენტთა მიღების შეზღუდვით, იმ დრომდე, სანამ ექსპერტები დადებით რეკომენდაციას არ შეიმუშავებენ სტუდენტების დამატებასთან დაკავშირებით;
5) უსდ-ს არ ენიჭება ავტორიზაცია. გადაწყვეტილება მიღებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში ქვეყნდება ცენტრის ვებგვერდზე. 
გადაწყვეტილების გამოქვეყნებასთან ერთად ცენტრის ვებგვერდზე ქვეყნდება ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა.


საინფორმაციო წყარო: https://eqe.ge