საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ბაკალავრიატის სტუდენტის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტების არჩევის წესი

 
სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემოწმების რეკომენდაცია


სტუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის ცვლილებების შესახებ
(აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 27 დეკემბრის დადგენილება №2691)


საგანმანათლებლო პროგრამების შედგენის რეკომენდაციებისასწავლო კურსის (საგნის) კოდის მინიჭების წესი


სწავლება-სწავლის მეთოდები და შესაბამისი აქტივობები


Teaching-learning methods and relevant activities


МЕТОДЫ И СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ


სტუდენტის ცოდნის შეფასების ფორმები, მეთოდები და კრიტერიუმები


The Forms, Methods and Criteria of Students’ Knowledge Evaluation


Формы, методы и критерии оценки студентов


პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების შედგენის რეკომენდაციები


პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების კითხვარი