სხდომის დადგენილება 2018 წლის
სხდომის დადგენილება 2018 წლის

სხდომის დადგენილება 2018 წლის


დადგენილება N01-06-02/89 სტუ-ის დიზაინის საერთაშორისო სკოლის დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/88 ფაბ ლაბ ლაბორატორიის „ბიზნესინკუბატორში“ პროგრამირებადი მოწყობილობების მომსახურების ფასების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/87 სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე სამი სახელობითი სტიპენდიის (ნიკო ნიკოლაძის, დავით სარაჯიშვილის, აკაკი ხოშტარიას) დაწესების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/86 სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზანის ფაკულტეტის არქიტექტურული ფიზიკის და მულტიმედიური ლაბორატორიის ხელმძღვანელის 0.5 საშტატო ერთეულის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/85 სტუ-ის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/84 სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საერთაშორისო გრანტებში ცვლილებების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/83 სტუ-ის ადმინისტრაციის საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/82 სტუ-ის 2018 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/79 სტუ-ის სტრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის საშატატო განრიგში ცვლილებების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/78 სტუ-თან თვითდაფინანსებით „ტექნიკური გადამზადების ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/77 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/76 სტუ-ის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების დებულებების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/75 სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტრუქტურული ცვლილებების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/74 სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საშატატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/73 სტუ-ის 2018 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/72 „სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბების მიზნებისათვის პასუხისმგებლობის გადანაწილების, დელეგირებისა და ანგარიშვალდებულების წესში“ ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/71 უნივერსიტეტის სპორტული დარბაზების, თეატრ-სტუდია „მოდი ნახეს“ დარბაზისა და საკონფერენციო დარბაზების მომსახურების საფასურის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/70 სტუ-ის მოიჯარე ზურაბ გაგუასთვის იჯარის ხელშეკრულებიდან წარმოშობილი დავალიანების გრაფიკის გაფორმების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/69 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „2019 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შედგენის წესის“ დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/68 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინოვაციების ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/67 სტუ-ის აკადემიური საბჭოს სამდივნოს დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/66 სტუ-ის ადმინისტრაციის საშატატო განრიგში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/65 სტუ-ის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების საშატატო განრიგებში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/64 სტუ-ის 2018 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/63 სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/62 სტუ-ის ბიოტექნოლოგიის ცენტრში კონკურსის გამოცხადების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/61 ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/60 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) მუდმივმოქმედი კომისიების შემადგენლობაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/59 ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/58 ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/57 ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/56 ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/55 სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების სასწავლო-სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორიის დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/54 სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საინჟინრო ფიზიკის სასწავლო-სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორიის დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/53 საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან საჭადრაკო ცენტრის - „გამსვლელი პაიკის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/52 საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრისათვის სახელწოდების შეცვლის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/51 სტუ-ის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების ბიუჯეტებსა და საშტატო განრიგებში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/50 სტუ-ის პირველი კორპუსის ეზოში მდებარე N28/2, 26/2, 27/1, 31/1 და 32/1 დახმარე ნაგებობეის ჩამოწერის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/49 სსსც „ანალიზხელსაწყოს“ მიერ დამუშავებული და შექმნილი ხელსაწყოების საქართველოს ზოგიერთი საჯარო სკოლისათვის გადაცემის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/48 ქონების იჯარით გაცემის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/47 შპს „ნინო გერგიძე კერძო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა ივერიის“ ქირავნობის ხელშეკრულებიდან წარმოშობილი დავალიანების ნაწილის გრაფიკით გადახდის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/46 სტუ-ის 2018 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/45 სტუ-ის მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტში განმეორებითი კონკურსის გამოცხადების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/44 სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტთან სატრანსპორტო სისტემების სასწავლო-კვლევითი და საექსპერტო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/43 სტუ-ის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის თანამდებობებზე განმეორებით კონკურსის გამოცხადების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/42 სტუ-ის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის - „საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის“ საშტატო განრიგის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/41 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/40 სტუ-ის შიდა აუდიტის სამსახურის ანალიზი სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიერ 2017 წელს შესრულებული სამუშაოს ანგარიშის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/39 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, პროფ. ქეთევან ქოქრაშვილის მიერ 2017 წელს ჩატარებული სამუშაოს შესახებ

დადგენილება N01-06-02/38 სტუ-ის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების ბიუჯეტებში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/37 სტუ-ის 2018 წლის დამტკიცებულ ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/36 სტუ-ის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების ბიუჯეტებში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/35 სტუ-ის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების ბიუჯეტებში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/34 სტუ-ის პოლიკლინიკის დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/33 სტუ-ის კომპიუტერული ქსელის მართვის ცენტრის განახლებული დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/32 სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტთან ჩინეთის კვლევითი ინსტიტუტის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/31 მუსიკალური კონკურსის - „სტუსტარის“ სუპერფინალის საპრიზო ადგილებზე გასული კონკურსანტების სწავლის საფასურის გადახდისაგან გათავისუფლების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/30 სტუ-ის 2018 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/29 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტთა დებულებების, სტრუქტურებისა და საშტატო განრიგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/28 ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/27 ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/26 ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/25 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/24 ქონების იჯარით გაცემის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/23 სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტთან არსებული „ბიონანოკერამიკისა და ნანოკომპოზიტების ტექნოლოგიის ინსტიტუტისათვის“ უფროსი სპეციალისტის ერთი საშტატო ერთეულის გამოყოფის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/22 ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/21 სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტთან არჩევნების კვლევის ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/20 სტუ-ის პროფესიული განვითარების ცენტრის მოდიფიცირებული დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/19 სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრისა და ეკონომიკური პროცესების მოდელირების ლაბორატორიის მოდიფიცრებული დებულებების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/18 სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის არქეოლოგიის სასწავლო-კვლევითი ლაბორატორიის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/17 ქ. ამბროლაურში, ბრატისლავას ქ. N11-ში მდებარე N1 შენობის ნაწილის (ფართობი - 2317,48 კვ.მ.) სახელმწიფოსთვის უკან დაბრუნების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/16 უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალის სამუშაო დროის ხანგრძლივობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/15 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2018 წლის „ბიუჯეტის შედგენის წესში“ შესატანი ცვლილებების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/14 „სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით, პასუხისმგებლობის გადანაწილების, დელეგირების და ანგარიშვალდებულების წესის“ დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/13 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით დამატებითი პირობების დამტკიცებისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/12 სტუ-ის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების საშტატო განრიგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/11 სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მე-2 კურსის სტუდენტის, ვ. გელოვანის სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/10 სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების და ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტებთან "ბიზნესისა და სამართლის ინსტიტუტის" შექმნის და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/09 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის დანიშვნის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/08 სტუ-ის სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს დებულებასა და შმადგენლობაში ცვლილებების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/07 "უნივერსიტეტის მივლინების წესისა და პირობების" დოკუმენტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/06 სტუ-ის ადმინისტრაციის დამხმარე სტრუქტურული ერთეულების დებულებების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/05 სტუ-ის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/04 სტუ-ის ადმინისტრაციის სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/03 სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ევროპეისტიკის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტთან ევროპის ქვეყნების კვლევის, ანალიზისა და მოდელირების სასწავლო-კვლევითი ლაბორატორიის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/02 სტუ-ის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში არსებული ბიბლიოთეკარის და უფროსი ბობილიოთეკარის შტატის სპეციალისტის, უფროსი სპეციალისტის და მთავარი სპეციალისტის შტატთან გათანაბრების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/01 სტუ-ის ქიმიური ტექნილოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტთან ბიონანოკერამიკისა და ნანოკომპოზიტების ტექნოლოგიის ინსტიტუტის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

აკადემიური საბჭოს და წარმომადგენლობითი (სენატის) საბჭოს ერთობლივი დადგენილება N01-05-17/01 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ


News 1 - 88 სულ 88
პირველი | წინა. | 1 | შემდეგი | ბოლო გვერდებად