სხდომის დადგენილება
სხდომის დადგენილება

სხდომის დადგენილება


დადგენილება N01-06-02/46 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „2021 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შედგენის წესის“ დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/45 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „პროფესორ-მასწავლებელთა რეგისტრაციის ელექტრონული სისტემის“ გაუქმების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/44 სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე „კულტურის მეცნიერებათა აკადემიური დეპარტამენტის“ შექმნის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/43 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების ჩამოწერის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/42 სტუ-ის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატი) ახალი წევრის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/41 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/40 საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული თვითდაფინანსებითი „მასალათმცოდნეობის ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/39 სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ ორდიპლომიანი საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/38 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/37 საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული თვითდაფინანსებითი „ბიოლოგიურად აქტიური კომპონენტების გამოყენების ინოვაციური ტექნოლოგიების ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/36 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/35 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტთან არსებული თვითდაფინანსებითი „მშენებლობაში ინოვაციური ტექნოლოგიების შემუშავება-დანერგვისა და მომსახურების ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/34 სტუ-ის 2020 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/33 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე დამხმარე სტრუქტურული ერთეულის - „არქიტექტურული ბიუროს“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/32 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქონების სსიპ - „თბილისის ხელოვნების კოლეჯისათვის“ სარგებლობაში გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/31 სტუ-ის ცენტრის - „ტექნიკური ექსპერტიზა და უსაფრთხოება მშენებლობაში“- გაუქმების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/30 სტუ-ის „სასოფლო- სამეურნეო და სამშენებლო სატრანსპორტო საშუალებების მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის მომსახურების, სწავლების, ექსპერტიზისა და აუდიტის ცენტრის“ გაუქმების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/29 ააიპ სახანძრო უსაფრთხოების სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის სახელწოდების ცვლილებისა და მისი წესდების ახალი რედაქციის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/28 სტუ-ის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ლაბორატორიის გამგის თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/27 სტუ-ის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის სამეცნიერო განყოფილებებში არსებული სამეცნიერო თანამდებობების ვაკანსიებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


News 1 - 20 სულ 158
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო ყველა