ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

01-07-2020 ბრძანება N01-09-10/82
სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


16-06-2020 ბრძანება N01-09-10/72
არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთათვის ხატვასა და ხაზვაში გასაუბრების ჩატარების შესახებ


12-06-2020 ბრძანება 01-09-10/71
ქვეყანაში შექმნილ ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით სტუ-ს ადმინისტრაციულ და სასწავლო კორპუსებში კანონმდებლობის მოთხოვნათა გათვალისწინებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ


03-06-2020 ბრძანება N01-09-14/1347
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


25-05-2020 ბრძანება N01-09-10/64
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


25-05-2020 ბრძანება N01-09-10/63
“2019-2020 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ” სტუ-ის რექტორის 2020 წლის 28 იანვრის N01-09-10/19 ბრძანების ცვლილებისა და სტუ-ის რექტორის 2020 წლის 18 მაისის N01-09-10/62 ბრძანების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ


18-05-2020 ბრძანება N01-09-10/62
“2019-2020 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ” სტუ-ის 2020 წლის 28 იანვრის N01-09-10/19 ბრძანების ცვლილებისა და სტუ-ის 2020 წლის 05 მაისის N01-09-10/59 ბრძანების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ


08-05-2020 ბრძანება N01-09-10/60
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ „შემოქმედებითი ნაპერწკალი: სამეწარმეო განათლების პროგრამა უმაღლესი სასწავლებლებისთვის“ პროექტის ფარგლებში გლობალური კონკურსი „დიდი იდეების გამოწვევა 2020“ ჩატარებისა და ჟიურის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ


06-05-2020 ბრძანება N01-09-10/59
„2019-2020 სასწავლო წლის მეორე(გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის 2020 წლის 28 იანვრის N01-9-10/19 ბრძანების ცვლილების შესახებ


26-03-2020 ბრძანება N05-04-11/381
ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების აღკვეთის მიზნით განსახორციელებელი დამატებითი ღონისძიებების შესახებ


18-03-2020 ბრძანება N05-04-11/376
ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ


12-03-2020 ბრძანება N01-09-10/53
„პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის 2020 წლის 2 მარტის N01-09-10/45, 2020 წლის 2 მარტის N01-09-10/48, 2020 წლის 2 მარტის N01-09-10/46, 2020 წლის 2 მარტის N01-09-10/47 ბრძანებების ცვლილებების შესახებ


02-03-2020 ბრძანება N01-09-10/48
„პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის 2019 წლის 29 ნოემბრის N01-09-10/282 ბრძანების ცვლილებების შესახებ


02-03-2020 ბრძანება N01-09-10/47
„პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის 2018 წლის 27 ნოემბრის N01-09-10/281 ბრძანების ცვლილებების შესახებ


02-03-2020 ბრძანება N01-09-10/46
„პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის 2018 წლის 28 მაისის N01-09-10/105 ბრძანების ცვლილებების შესახებ


02-03-2020 ბრძანება N01-09-10/45
„პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის 2019 წლის 22 მაისის N01-09-10/104 ბრძანების ცვლილებების შესახებ


02-03-2020 ბრძანება N01-09-10/44
2019-2020 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის 2020 წლის 28 იანვრის N01-09-10/19 ბრძანების ცვლილების შესახებ“


21-02-2020 ბრძანება N01-09-14/614
2019-2020 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ


21-02-2020 ბრძანება N01-09-10/38
სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


13-02-2020 ბრძანება N01-09-10/32
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა ან/და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებბრძანებები 1 - 20 of 800